Najaarsvergadering op zaterdag 11 november 2017

Posted On: oktober 20, 2017
Posted In:
Comments: No Responses

Het bestuur nodigt u uit voor de 68e Algemene Ledenvergadering van Tuinpark Wijkergouw op zaterdagmiddag 11 november 2017 in de boerderij. De vergadering begint om 14.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen. Op deze Najaarsvergadering stellen we de begroting vast voor 2018. We stellen vast een werkplan voor 2018. We bespreken en stellen vast het nieuwe supplementreglement van Wijkergouw. En we stellen het meerjarenplan vast. Verder zijn er weer rapportages uit de verschillende commissies en is er natuurlijk ruime gelegenheid voor uw commentaar en suggesties. Als u verhinderd bent, kunt u iemand schriftelijk machtigen namens u op de vergadering te stemmen. Wij hopen u in groten getale te zien op zaterdag 11 november 2017.

Agenda ALV
1 Opening en vaststelling van de agenda

2 Vaststellen van het verslag van de Voorjaars-ALV
van 20 mei 2017.

3 Mededelingen vanuit het bestuur

4 Meerjarenplan tuinpark Wijkergouw

5 Werkplan 2018

6 Begroting 2018

7 Supplementreglement

8 Rapportage vanuit de Commissies

9 Mondeling verslag van de vorige Bondsvergadering
van 10 juni 2017 en voorbereiding van de volgende
Bondsvergadering van 9 december 2017

10 Rondvraag