Buitengewone Ledenvergadering vernieuwing waterleiding

Posted On: oktober 26, 2017
Posted In:
Comments: No Responses

Zaterdag 25 november 2017, 14.00 uur

Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Voorlichting en discussie over de vernieuwing van de waterleiding: over de noodzaak ervan, over de manier waarop we dat gaan doen en over de financiering.
3. Besluitvorming. Stemmen over bovenstaand ontwerpbesluit.
4. Rondvraag en sluiting.

Ontwerpbesluit vernieuwing waterleiding
De Bijzondere Ledenvergadering van tuinpark Wijkergouw, in vergadering bijeen op 25 november 2017;

stelt vast:
dat de waterleiding op het tuinpark technisch verouderd is en vernieuwing behoeft;

besluit:
1. de waterleiding op Wijkergouw te vernieuwen;
2. het bestuur op te dragen hiervoor een uitvoeringsplan en een financieringsvoorstel te maken, zodat op de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2018 over de uitvoering en financiering kan worden besloten;
3. bij de opstelling van het uitvoeringsplan en financieringsvoorstel rekening te houden met de volgende uitgangspunten:
a. aanleg van de nieuwe waterleiding achter de tuinhuisjes langs de slootkant;
b. tuinders maken zelf een strook van 1,25 meter breed vanuit de gevel van de achterkant van hun tuinhuis obstakelvrij;
c. aanlegwerkzaamheden zoveel mogelijk buiten het tuinseizoen en voltooiing binnen een totaalperiode van maximaal drie jaren;
d. grote vrijwillige inzet van tuinders bij de aanleg, om de kosten van de aanleg te beperken;
e. bij de financiering uit te gaan van spreiding van een deel van de kosten over tien jaar om de kosten niet onevenredig op de huidige tuinders te laten drukken.

 

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de Buitengewone Ledenvergadering (BLV) van tuinpark Wijkergouw op zaterdagmiddag 25 november a.s. in de boerderij. Onderwerp: De vernieuwing van de waterleiding op ons tuinpark.

Vanwege het belang van dit onderwerp organiseert het bestuur hier een aparte ledenvergadering over. Op deze BLV van 25 november is de waterleiding het enige onderwerp, zodat is er tijd genoeg is om met elkaar van gedachten te wisselen en plannen te bespreken.

Hierboven vindt u het ontwerpbesluit. Dit besluit wordt in de vergadering besproken, eventueel aangepast en tenslotte ter stemming aangeboden. Het bestuur streeft ernaar op de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2018 een definitief besluit te nemen over de aanleg en de financiering.

Als tuinpark zijn we al jaren aan het sparen voor vervanging van de waterleiding. Want we weten dat de waterleiding ooit vernieuwd moet worden. We hebben daarvoor inmiddels 43.000 euro in de pot zitten. Dat is een mooi bedrag, maar lang niet genoeg om de waterleiding te kunnen vervangen. Toch moeten we nu aan de slag. De waterleiding is meer dan vijftig jaar oud en technisch aan zijn einde. Dat betekent dat de waterleiding steeds meer gebreken vertoont en het ook opeens kan begeven. Kortom, vervanging van de waterleiding is urgent
geworden.

In de zomer heeft het bestuur een aantal tuinders gevraagd zitting te nemen in een Waterleiding Vervanging Commissie (WVC) en hen gevraagd een plan te maken. Leden van deze Commissie zijn: Ben Suurendonk, Charl Noordermeer en Theo van Kersbergen, en namens het bestuur: Diny Teekman en Klaas Breunissen. Deze WVC is de afgelopen maanden vele malen bijeen geweest om te bedenken hoe de vervanging van de waterleiding moet worden aangepakt. De leden hebben zich op andere tuinparken georiƫnteerd hoe die hun waterleiding vernieuwd hebben en ze hebben bij verschillende bedrijven offertes aangevraagd om inzicht te krijgen in de kosten. Duidelijk is geworden dat als we de kosten binnen de perken willen houden, de vrijwillige inzet van alle tuinders tijdens de waterleidingvervanging hard nodig is.

De Commissie denkt dat we zeker twee tot drie jaar nodig hebben om de waterleiding op het gehele park vernieuwd te hebben. De vernieuwing zal zoveel mogelijk buiten het tuinseizoen plaatsvinden, dus in de periode oktober tot februari. Als we eind 2018 daarmee beginnen, zijn we hopelijk begin 2020 of begin 2021 klaar.

Tijdens deze BLV wil het bestuur u informeren over de plannen die de commissie gemaakt heeft. We overwegen ook vertegenwoordigers van een ander tuinpark dat recent zijn waterleiding vernieuwd heeft, uit te nodigen om hun ervaringen met u te delen. Tijdens de BLV is er uitvoerig gelegenheid tot het stellen van vagen en het maken van opmerkingen. Het gaat om een ingrijpende operatie op ons tuinpark, waar ook veel geld mee gemoeid is, dus daar willen we ruim de tijd voor uittrekken.

Het bestuur stelt voor de discussie af te ronden met het aannemen van bovenstaand besluit. Daarmee geeft u aan de vervanging van de waterleiding te willen en formuleert u een aantal uitgangspunten waar het bestuur in de verdere planvorming rekening mee moet houden. Als u deze uitgangspunten wilt veranderen of er andere aan wilt toevoegen kunt u daarvoor tijdens de vergadering een wijzigingsvoorstel indien. Wij stellen het op prijs dat u het bestuur daarover ruim voor de vergadering over informeert, zodat het bestuur zich daarop kan voorbereiden.

We hopen u allemaal te zien op de Bijzondere Ledenvergadering op 25 november.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Klaas Breunissen, 1e secretaris